Γνωστοποίηση Συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου

Γνωστοποίηση Συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου

Η <<Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Νότιο Δυτικής Κρήτης (ΑΝΕΝΔΥΚ) Α.Ε.>>, γνωστοποιεί ότι στις 18.11.2021 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, όπως αυτό εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 16.11.2021, συγκροτήθηκε σε σώμα και έγινε κατανομή των αξιωμάτων ως κατωτέρω:

  • ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ,  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
  • ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Αντιπρόεδρος
  • ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Μέλος
  • ΣΤΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Μέλος
  • ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ,  Μέλος

Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει θητεία για μία τριετία, με λήξη της θητείας του της 09.09.2024, δυνάμενη αυτή να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την ως άνω ημερομηνία και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και της συγκροτήσεως του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Χανιά 22.11.2021

Περισσότερα
anendyk-logo

ΛΟΓΩ ΚΑΚΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΕ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 08/12/2021.

anendyk-logo

ΛΟΓΩ ΚΑΚΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΕ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 08/12/2021.