Νέα Της Εταιρίας

Γνωστοποίηση Συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου

Η <<Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Νότιο Δυτικής Κρήτης (ΑΝΕΝΔΥΚ) Α.Ε.>>, γνωστοποιεί ότι στις 18.11.2021 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, όπως αυτό εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 16.11.2021, συγκροτήθηκε σε σώμα και έγινε κατανομή των αξιωμάτων ως κατωτέρω:

  • ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
  • ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Αντιπρόεδρος
  • ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Μέλος
  • ΣΤΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Μέλος
  • ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Μέλος

Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει θητεία για μία τριετία, με λήξη της θητείας

Διαβάστε περισσότερα... ->

Γνωστοποίηση Απόφασης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2021

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 16.11.2021, εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία για την επόμενη τριετία τα μέλη του οποίου είναι:

  1. Μπουρνάζος Ευστράτιος του Λαμπροκλή
  2. Τζατζιμάκης Ανδρέας του Γεωργίου
  3. Μπραουδάκης Ανδρέας του Εμμανουήλ
  4. Σταυρουδάκης Ανδρέας του Ματθαίου
  5. Τζατζιμάκης Ιωάννης του Ρούσσου

Επιλαχών εκλέχθηκε ο κ. Μπουζάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 913.317

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 70.51%

Διαβάστε περισσότερα... ->